• Nuoâi döôõng tinh thaàn saùng taïo Theo nhịp thuùc ñaåy ngaønh coâng nghieäp
  • 50 năm đổi mới, Tieán trieån theâm một bước
  • Sự chuyeân nghieäp cuûa chuùng toâi Sản phẩm được tín nhieäm

Nhà sản xuất hàng đầu về thi

ết bị gia công coù quy moâ lớn

Sản phẩm máy ép phun của Chuan Lih Fa luôn cố gắng phát triển ổn định. Từ yêu cầu về chất lượng của máy phun đến độ mạnh của lực kẹp, kết hợp với bộ điều khiển vi xử lý công nghệ cao của châu Âu và Nhật Bản. Toàn bộ máy động cơ điện đều sử dụng hệ thống điều khiển Siemens và động cơ servo của Đức. Với thiết kế luôn cải tiến và đổi mới cho thấy lý do tại sao Chuan Lih Fa luôn đứng đầu trong ngành vaø lieân tieáp trong nhiều năm, Chuan Lih Fa luôn lấy tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá mỗi loại máy. Với đội ngũ giàu kinh nghiệm ñaõ töøng traûi qua trong nhieàu năm, sử dụng nhiều loại thiết bị có độ chính xác cao trong nhà máy, tập trung vào các chi tiết để tạo ra các tính năng hoàn hảo, tiếp tục mang lại các loại máy ép phun chất lượng cao cho thế hệ sau.

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm