Sự chuyên nghiệp của chúng tôi, thöông hieäu an taâm cuûa khaùch haøng.

Là chuyên gia về nghiên cứu và phát triển công nghệ ép nhựa, Công ty Chuan Lih Fa tiếp tục thách thức các máy ép phun đời mới cao cấp hơn. Đội ngũ chuyên nghiệp của công ty luôn duy trì tinh thần sáng tạo và cung caáp các thiết bị chất lượng. Vì laø chuyên nghiệp nên hoàn toàn yên tâm.

50 năm đổi mới

CLF được thành lập vào năm 1966 với mục tiêu ban đầu là "Tieán thêm một bước", và dốc toàn tâm toàn lực cho lĩnh vực "Máy ép phun nhựa", đeán nay CLF đã trở thành thương hiệu máy phun ép nhựa hàng đầu theá giới. Nhìn lại quá khứ, công ty đã đi lên từ doanh nghiệp địa phương với quy mô 3-5 người và vẫn vững bước qua 50 năm để trở thành một doanh nghiệp nổi tiếng. Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi nhận ra rằng, chỉ có tinh thần đoàn kết vững chắc mới trở thành sức mạnh của doanh nghiệp; chỉ có dựa vào con người mới có thể nuôi dưỡng được giá trị văn hóa "Kiên trì thực hiện, luôn luôn đổi mới".

Tìm hiểu thêm

Lịch sử

Coâng Ty nhaø maùy theùp được thành lập vào năm 1966 , chuyên sản xuất máy ép phun nhựa với qui caùch từ 2oz~5oz. Vaøo thôøi ñieåm ñoù tổng số vốn đieàu lệ là 600,000 Đài tệ với 15 nhân công.

Tìm hiểu thêm