Sản phẩm

Liên tục khoâng ngöøng đặt ra thách thức đối với các loại máy ép phun cao cấp, CLF đã thành công trong việc saùng cheá maùy eùp phun nhựa nhieàu ñöôøng daàu, maùy eùp phun nhựa kieåu naèm , máy ép phun thủy lực đieàu khiển hoàn toàn khép kín bằng servo, máy ép phun nhieàu maøu /nhieàu nguyeân lieäu v.v... Với öu theá đa dạng veà máy móc, chúng tôi có thể giúp khách hàng thieát keá toàn bộ nhà máy, để đạt được sự hoàn thiện giữa năng lực sản xuất và công nghệ, nhằm mục đích giúp cho khách hàng tiết kiệm được giá thành, rút ngắn được chu kyø đầu tư.