CLF rất chuù trọng nhu cầu của moãi moät khách hàng, từ các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, đến các sản phẩm điện tử, ngành công nghiệp ô tô, thiết bị y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng quốc gia; trong việc mở rộng phạm vi dịch vụ cho mọi tầng lớp khách hàng, luôn duy trì yêu cầu nghiêm ngặt, nhằm phát triển kinh tế đất nước thông qua việc hỗ trợ về kỹ thuật, nắm vững phạm trù dịch vụ trong mọi mặt.

Neáu không tìm thấy thông tin bạn cần tìm, hãy để lại thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.