Maùy phun eùp nhöïa truïc khuyûu môû ngoaøi

TWII Heä sản phẩm

Maùy phun eùp nhöïa truïc khuyûu môû ngoaøi
Loading...

Thư viện hình ảnh

Vui loøng gửi thoâng tin caàn tö vaán đeán chi nhaùnh công ty ñòa phöông , hoặc sử dụng form dưới đây để liên lạc với chúng tôi

Đặc điểm sản phẩm

Lực kẹp

90~5000tấn

Kẹp khuoân cuûa maùy coù truïc khuyûu môû ngoaøi giuùp cải thiện độ chính xaùc của caáu truùc khuoân mẫu.

 • Kẹp khuoân coù truïc khuyûu môû ngoaøi coù ñoä phaúng
 • Chính xaùc vaø ít bò bieán daïng.
 • Haønh trình môû khuoân khaù daøi.
 • Mặt cắt ngang của trục caøng lớn thì độ beàn cuûa maùy caøng cao .
 • Cấu truùc maùy coù độ cứng cao, ít bò bieán dạng ,sản phẩm coù độ chính xaùc ổn định.
 • Thích hợp cho caùc sản phẩm coù yeâu cầu veà độ chính xaùc cao cuûa bề mặt.
 • Thích hợp để sản xuất caùc sản phẩm coù độ saâu .

Lợi ích

 • Độ cứng cao / Độ chính xác cao

  Cơ cấu phun

 • Tiết kiệm điện năng / Làm theo yêu cầu của từng khách hàng

  Ổ đĩa servo

Danh muïc