Bàn quay / Máy ép phun nhựa đa màu sắc riêng biệt. Máy ép nhựa nhiều màu co-phun.

TWR/TXIIR Heä sản phẩm

Bàn quay / Máy ép phun nhựa đa màu sắc riêng biệt. Máy ép nhựa nhiều màu co-phun.

Thư viện hình ảnh

Vui loøng gửi thoâng tin caàn tö vaán đeán chi nhaùnh công ty ñòa phöông , hoặc sử dụng form dưới đây để liên lạc với chúng tôi

Lợi ích

  • Tăng các biến thể thiết kế

    THIẾT KẾ LINH HOẠT

  • Tránh xử lý thứ cấp

    GIẢM CHI PHÍ

  • Sử dụng đa dạng màu sắc và vật liệu

    KẾT THÚC SỰ XUẤT HIỆN

Danh muïc