Maùy phun hai taám baûng keàm

TP Heä sản phẩm

Maùy phun hai taám baûng keàm
Loading...

Thư viện hình ảnh

Vui loøng gửi thoâng tin caàn tö vaán đeán chi nhaùnh công ty ñòa phöông , hoặc sử dụng form dưới đây để liên lạc với chúng tôi

Đặc điểm sản phẩm

Lực kẹp

1800~4000tấn

Điều chỉnh khuôn nhanh và chính xác, phù hợp với sản phaåm coù saûn löôïng nhỏ và đa dạng.

 • Lực keïp khuoân đồng ñeàu, sản phẩm coù ñoä chính xaùc cao.
 • Lực kéo của trục đồng đeàu, tuổi thọ cao.
 • Linh kiện ít, khoâng coù vaán ñeà hao moøn veà truïc khuyûu.
 • Cấu trúc có độ cứng cao, ít bò bieán dạng, sản phẩm có độ chính xác và ổn định.
 • Hai baûng keàm độc quyeàn , tính naêng kẹp khuoân nhanh.
 • Lực kẹp, haønh trình mở khuôn, khoảng caùch loït loøng khuoân theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng.

Lợi ích

 • Cáp điện / vòi nước.

  Ống mềm cao áp.

 • Tuổi thọ cao.

  Truïc vít chịu lực cao.

 • Tránh bị biến dạng.

  Khớp nối vạn năng.

Danh muïc