Máy ép phôi PET

PET Heä sản phẩm

Máy ép phôi PET

Thư viện hình ảnh

Vui loøng gửi thoâng tin caàn tö vaán đeán chi nhaùnh công ty ñòa phöông , hoặc sử dụng form dưới đây để liên lạc với chúng tôi

Đặc điểm sản phẩm

Lực kẹp

230-6000tấn

Thích hợp cho khuôn phôi PET lỗ lớn, vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các đặc tính của nguyên liệu PET.

  • Để sản xuất được nhanh, tất cả các mô hình trên đều được thiết kế có thể đồng thời sử dụng vật liệu và đóng mở khuôn (bằng sáng chế số 145402).
  • Tuøy vaøo nhu cầu sản xuất vaø đặc tính của sản phẩm, coâng ty coù thể lắp đặt bình maùy khí Nito vaø van servo để đieàu khiển eùp phun chính xaùc vôùi tốc độ cao. Việc thay đổi thoâng số kỹ thuật, haõy lieân hệ trực tieáp với CLF.
  • Để giảm thời gian laøm lạnh trong khuoân vaø tăng sản lượng, coù thể mua theâm thieát bò laøm lạnh ngoaøi khuoân.

Lợi ích

  • Thích hợp cho phoâi PET coù mieäng phoâi lớn,nhỏ, vaø vừa.

    Phuø hợp với đặc tính nguyên liệu của PET.

Danh muïc