Quay lạiVeà chúng tôi

Lịch sử

1966
 • Sản xuất chuyên nghiệp máy ép nhựa

 • Coâng Ty nhaø maùy theùp được thành lập vào năm 1966 , chuyên sản xuất máy ép phun nhựa với qui caùch từ 2oz~5oz. Vaøo thôøi ñieåm ñoù tổng số vốn đieàu lệ là 600,000 Đài tệ với 15 nhân công.
1973
 • Nhà máy ñöôïc chuyeån dôøi đeán Lục Giả Đỉnh, Vĩnh Khang, huyện Đài Nam, và đổi tên laø Nhà máy cơ khí Tân Nhật Phát, vôùi dieän tích xöôûng laø 660m2, chuyên sản xuất các loại máy có qui caùch từ 2oz ~ 40oz, vốn ñieàu lệ tăng lên 6 triệu Đài tệ, nhân công là 50 người.
1980
 • Chuyển nhà máy đến Diêm Hành, Vĩnh Khang, Đài Nam. Thành lập Công ty TNHH Cơ khí Chuan Lih Fa (CLF), diện tích gần 4000m2, vốn đieàu lệ tăng lên 10 triệu Đài tệ, số lượng nhân viên là 80 người, chuyên sản xuất các loại máy móc có qui caùch từ 20oz~150oz., hệ thống điều khiển chuyển từ rờ le truyeàn thống sang heä thoáng ñieàu khieån PLC , vừa nâng cao độ chính xác, vừa tăng tuổi thọ cho maùy.
1983
 • Đứng đầu Đài Loan về sản lượng máy ép phun, lực ép đạt 2000T, lượng phun đạt 360oz, vượt các công ty khác cùng ngành nghề.
1984
 • Thành lập nhà máy Chuan Lih Fa thứ 2 (Công ty TNHH cơ khí Chan Đang), chủ yeáu gia công linh kiện máy ép phun nhựa, vôùi diện tích hơn 8000m2, vốn điều lệ 49,900,000 Đài tệ, số lượng nhân viên 110 người.
1986
 • Giành được giải A vaø öu tuù veà quản lý chất lượng, saùng taïo ra maùy eùp phun söû duïng heä thoáng vi ñieàu khieån.
1989
 • Lọt vào top danh sách các công ty có thành tích xuất khẩu tốt nhất của Bộ Kinh tế, và đứng đầu trong các công ty cùng ngành ngheà.
1990
 • Thành lập nhà máy Chuan Lih Fa thứ 3 (Công ty TNHH Quang Đằng)vôùi diện tích 6600m2, số lượng nhân viên 55 người, chủ yeáu gia công sản phẩm nhựa, dựa vào kinh nghiệm cheá tạo cơ khí đã có để cải tieán chất lượng máy móc, trước heát tập trung vào sử dụng tất cả các loại máy móc ép phun. Lọt vào top danh sách các công ty có thành tích xuất khẩu tốt nhất của Bộ Kinh teá, và đứng đầu trong các công ty cùng ngành ngheàà.
1991
 • Giành giải Kim Long về cơ khí chính xác các sản phẩm trong nước lần thứ 3
1992
 • Thành lập Công ty TNHH cơ khí Chuan Lih Fa Trung Sơn vôùi diện tích xöôûng 50 mẫu, chuyên sản xuất các loại máy ép phun nhựa từ 100T đeán 1380T, tiêu thụ trong nước và một số nước khác.
1993
 • Tham gia cuộc thi thiết kế xuất sắc trong tháng thiết kế toàn quốc lần thứ 82 do Hội phát triển thương mại, cục công nghiệp, Bộ Kinh tế tổ chức, và đã xuất sắc giành được “Giải thưởng thiết kế ưu tú”
1994
 • Công ty TNHH Chan Đang và Công ty TNHH cơ khí Chuan Lih Fa ñöôïc saùt nhaäp thành một, naâng tổng vốn đieàu lệ leân 99,900,000 Đài tệ, tổng doanh thu là 600 triệu Đài tệ / naêm (khoảng 24 triệu USD).
 • Trong năm đó, sản lượng của nhà máy tại Đài Loan là 400 maùy và sản lượng của nhà máy tại Trung Sơn là 200 maùy. Doanh thu trong và ngoài nước mỗi bên chiếm 50% /naêm. Công ty đã tham gia bình chọn sản phẩm xuất sắc Đài Loan và ñoaït giải "Sản phẩm tiêu biểu của Đài Loan"
1996
 • Tháng 6: Nhaän được bằng sáng taïo của Mỹ cho “Máy ép phun nhöïa ”
 • Tháng 8: Nhaän được bằng sáng taïo caûi tieán cho "Thieát bị maùy eùp phun nhựa".
1997
 • Ñược caáp chứng nhận ISO9001
 • Tháng 6: Hợp tác với Nhật Bản saùng taïo thành công bộ đieàu khiển máy tính JA.
 • Tháng 10: Giành được Giải thưởng xuất sắc nhất tại hoäi Triển laõm Quốc teá Đàaøi Bắc veà nghieân cứu vaø phaùt triển máy cơ khí cho ngaønh nhựa và cao su.
 • Saùng taïo thành công máy phun hỗn hợp CLF-850TH.
1998
 • Để đáp ứng söï taêng tröôûng veà nhu cầu cuûa thị trường , nhà máy tại Quan Miếu đã được thành lập, với diện
 • tích 33,000m2.
 • Saùng cheá heä máy TW và đã được caáp bằng sáng cheá ñoäc quyeàn cho máy ép phun nhựa hai và ba ñöôøng daàu.
 • Tháng 11: Được caáp bằng sáng cheá ñoäc quyeàn môùi cho "Thieát bị tieát kiệm khi di chuyển daøn phun".
1999
 • saùng cheá máy ép phun tốc độ cao khép kín đieàu khiển bằng servo thủy lực.
 • Thành lập Công ty TNHH Cơ khí Toàn Thắng
 • Thượng Hải, chuyên lắp ráp máy ép phun nhựa töø 80T ~ 400T.
 • Hợp tác kỹ thuật với OEM MEIKI (tên máy) của Nhật Bản để sản xuất máy eùp phun áp lực trực tieáp 50T-200T.
 • Hợp tác với Viện nghiên cứu công nghiệp để saùng cheá máy phun mâm xoay hai màu CLF-400TR.
2000
 • Saùng cheá thành công máy ép phun ba màu ba nguyeân liệu CLF-250TR
 • Tháng 5: được caáp bằng sáng cheá cho "Thieát bị laáy keo baèng điện cho máy ép phun"
 • Tháng 11, công ty đã được caáp bằng sáng cheá cho "Cơ cheá tấm baûng keàm di động máy ép phun" cuûa Trung Quốc
 • Tháng 11 hợp tác với Nhật Bản cùng nhau saùng taïo thành công boä đieàu khiển máy tính JB
 • Hợp tác với Viện nghiên cứu Đài Loan cùng nhau thực hiện dự án thương mại hóa sản phẩm máy phun hợp kim semi-solid
2001
 • Nhà máy tại Trung Sơn tỉnh Quảng Đông Trung Quốc ñöôïc môû roäng theâm với diện tích 23,000m2.
 • Saùng cheá máy ép phun nhựa hệ TY.
 • Tháng 10 hợp tác với Nhật Bản saùng cheá thành công boää đieàu khiển maùy tính JC.
2002
 • Tháng 2: Được caáp bằng sáng cheá cho "Cơ cheá di chuyển baûng keàm di động của máy ép phun"
 • Tháng 8: Được caáp bằng sáng cheá vaø caûi tieán " Định vị mâm xoay khuôn của máy ép phun"
 • Tháng 11: Được caáp bằng sáng cheá caûi tieán môùi cho Thieát bị keát hôïp ñöôøng daàu vaø dẫn nước làm mát trục mâm xoay ,truïc quay của khuoân eùp phun vôùi nhieàu maøu vaø nhieàu nguyeân lieäu.
 • Saùng cheá thành công máy eùp phun maâm xoay hai màu CLF-800TR.
 • Saùng cheá thành công máy eùp phun maâm xoay hai màu CLF-1000TR.
2003
 • Đöôïc chứng nhận CE cho tất cả các heä máy TY.
 • Ngày 24 tháng 3, công ty đã nhận được bằng sáng cheá cải tiến "Sử dụng dung dịch nöôùc hoå trôï cho saûn phaåm trong khuoân " vaø được caáp bằng saùng cheá ñoäc quyeàn tại Trung Quốc.
 • Tháng 8: "Keát caáu định vị khuôn của máy ép phun" được caáp bằng sáng cheá theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.
 • Saùng taïo thành công máy ép phôi 550TY PET, 48 hoác vôùi 5 ñöôøng daàu , hệ thống tự động laøm mát bên ngoài ba trạm.
 • Saùng taïo thành công maùy CLF-3000T.
 • Hợp tác công nghệ với OEM và ODM của hãng MEIKI Nhật Bản ( nổi tieáng) để sản xuất máy ép phun hoàn toàn baèng điện 40T ~ 450T.
2004
 • Saùng cheá thành công máy PET 48 khuôn CLF-350TX cho saûn phaåm oáng xeùt nghieäm
 • Saùng cheá thành công máy CLF-3000TE vôùi baûng keàm rộng
 • Saùng cheá thành công maùy CLF-2200T
 • Saùng cheá thành công máy siêu lớn CLF-3500T
 • Saùng cheá thành công máy eùp phôi PET CLF-450TW 5 gallon 4 hoác
 • Saùng cheá thành công máy CLF-450TY sử dụng nhieàu đường daàu tuaàn hoaøn nhanh chuyeân duøng cho saûn phaåm thuøng sôn 20 Lít
 • Saùng cheá thành công máy CLF450-TYR ba màu ba trạm
2005
 • Tháng 1: Hợp tác với Nhật Bản saùng cheá thành công bộ đieàu khiển vi tính JD.
 • Tháng 4: Nhaän ñöôïc baèng saùng cheá veà “ Caùch sử dụng nước để hoå trôï ñònh hình saûn phaåm trong khuoân ”
 • Saùng cheá thành công maùy ép phun 4000T.
2006
 • Tháng 7: Ñöôïc caáp chöùng nhaän baèng sáng cheá "Keát caáu nhieàu ñöôøng daàu giữ aùp löïc "
 • Giành giải thưởng xuất sắc tại triển lãm quốc teá
 • Đài Bắc veà nghiên cứu và saùng taïo máy cơ khí cho ngaønh nhựa và cao su.
 • Saùng cheá thành công máy CLF-230TX-IML chuyên duøng cho daùn nhaõn trong khuoân.
2007
 • Tháng 2: Ñược caáp bằng saùng cheá ñoäc quyeàn veà " Thieát bị thổi chai của máy ép phun"
 • Tháng 10: Ñöôïc caáp baèng saùng cheá "Máy ép phun với truïc khuyûu môû ra ngoaøi"
 • Saùng cheá thành công máy eùp hai màu CLF-950TXR
 • Hợp tác công nghệ với công ty LOMOLD của Nam
 • Phi để saùng cheá máy phun sợi dài tốc độ cao vôùi áp lực thấp.
 • Thành lập nhà máy tại Việt Nam.
 • Tòa nhà nghiên cứu và phát triển của nhà máy thứ ba được hoàn thành.
2008
 • Ñược caáp bằng sáng cheá "Phương pháp ép phun cho cấu trúc trục di chuyển".
 • Văn phòng Côn Sơn được đổi tên thành Chi nhánh Coâng ty Côn Sơn
 • Nhaän được bằng sáng cheá "Phương pháp và thieát bị phun tạo bọt siêu mịn ".
 • Giành giải thưởng xuất sắc tại hoäi triển lãm quốc teá
 • Đài Bắc veà nghiên cứu và phát triển máy cơ khí cho ngaønh nhựa và cao su.
 • Saùng cheá thành công maùy eùp toaøn điện CLF-180AE.
 • Saùng cheá thành công hệ thống tieát kiệm ñieän servo.
 • Tháng 6 saùng cheá thành công máy eùp daây ruùt CLF-750TW.
 • Saùng cheá thành công máy CLF-450AE-LGP.
2009
 • Saùng cheá thành công máy ép phun toaøn điện CLF-450AE đứng đầu tại Đài Loan vôùi tốc độ cao ,toác ñoä phun 600mm/giây,
 • Tháng 12 đã saùng cheá thành công maùy CLF-950TP hai baûng keàm và nhaän được bằng sáng cheá ñoäc quyeàn
 • Nhà máy tại Việt Nam ñöôïc xaây döïng hoaøn taát vào tháng 12
 • Saùng cheá thành công máy eùp CLF-600TW-IML chuyeân duøng cho saûn phaåm thuøng sơn 20L daùn nhaõn trong khuoân
2010
 • Nhận được giải thưởng xuất sắc tại hoäi triển lãm nhựa quốc teá Đài Bắc veà nghiên cứu và phát triển máy cơ khí cho ngaønh nhựa và cao su.
 • Tháng 1: Hợp tác với Nhật Bản phát triển thành công bộ đieàu khiển máy tính JF.
 • Tháng 1: Saùng cheá thành công máy eùp toaøn điện CLF-230AE
 • Tháng 5: Saùng cheá thành công máy chuyên dùng cho saûn phaåm pallet sợi daøi CLF-3000T.
 • Tháng 9: Saùng cheá thành công máy eùp phun hai baûng keàm CLF-3000TP .
 • Tháng 10: Saùng cheá thành công máy eùp phun toaøn điện CLF-285AE.
 • Tháng 11: Saùng cheá thành công máy eùp phun truïc khuyûu môû ngoaøi CLF-950TW.
 • Tháng 12: Phát triển thành công chuyên dùng pallet sợi dài CLF-2000T.
2011
 • Tháng 3: Saùng cheá thành công máy eùp phun toaøn điện CLF-120AE
 • Tháng 8: Saùng cheá thành công máy trộn màu CLF-120TXR, CLF-180TXR
 • Tháng 11: Ñöôïc caáp baèng sáng cheá "Hệ thống maùy eùp phun nhanh vôùi nhieàu ñöôøng daàu "
 • Tháng 12: Saùng cheá thành công máy eùp phun hai màu CLF-285TWR
2012
 • Hợp tác với Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Nam , tham gia vào dự án phát triển công nghệ cao do Cục Công nghiệp chỉ đạo, và đã saùng cheá thành công máy eùp phun toaøn điện CLF-350AE-PET chuyeân duøng cho saûn phaåm oáng xeùt nghieäm
 • Tháng 3, Saùng taïo thành công máy eùp phun hai baûng keàm 3500TP.
 • Tháng 6, Saùng cheá thành công máy eùp phun truïc khuyûu môû ngoaøi 1400TW.
 • Tháng 9, giành giải thưởng xuất sắc tại hoäi Triển lãm quốc teá Đài Bắc veà nghiên cứu và phát triển máy cơ khí cho ngaønh nhựa và cao su.
 • Tháng 9, Saùng cheá thành công máy ép phun hai màu 1600TR.
 • Tháng 12, Saùng cheá thành công máy ép phun hai màu 1400TXR.
 • Tháng 12, Saùng cheá thành công máy ép phun 3 maøu 400TXM phun xen kẽ và phun cuøng luùc.
2013
 • Thaùng 3: Saùng cheá thaønh coâng maùy maâm xoay servo điện hai maøu CLF-500TWR vaø maùy eùp phun CLF-285TXL chuyeân duøng cho sôïi daøi
 • Thaùng 7: Saùng cheá thaønh coâng eùp phun hai baûng keàm CLF-2500TP.
 • Thaùng 8: Saùng cheá thaønh coâng maùy eùp phun điện xeáp chồng khuoân CLF-230AE-STM. Hợp taùc vôùi AÙO saùng taïo thaønh coâng bộ đieàu khiển maùy tính KEBA.
 • Thaùng 9: Nhaän được bằng saùng cheá & baûn quyeàn của Đàaøi Loan vaøTrung Quốc veà "Cải thiện cấu truùc của maùy eùp phun điện".
 • Thaùng 9: được caáp bằng saùng cheá của Đaøi Loan vaø Trung Quốc veà "Thieát bị cảm bieán lực kẹp khi mở khuoân".
 • Thaùng 9: Nhaän được bằng saùng cheá của Đaøi Loan vaø Trung Quốc cho saùng cheá "Cơ cheá hỗ trợ ñoäng löïc đồng bộ khi đoùng mở khuoân ".
 • Thaùng 9: Ñược caáp bằng saùng cheá của Đaøi Loan vaø Trung Quốc veà "Cơ cheá hỗ trợ đồng bộ nguồn điện maùy eùp phun".
 • Thaùng 9: được caáp bằng saùng cheá của Đaøi Loan vaø Trung Quốc veà "Thieát bị cảm bieán lực kẹp khi baûng keàm sau chuyển động".
 • Thaùng 9: được caáp bằng saùng cheá của Đaøi Loan vaø Trung Quốc veà "Hệ thống ñöôøng daàu taêng tốc khởi động cuûa thieát bò khí Nito ".
 • Thaùng 9: Nhaän được bằng saùng cheá của Đàaøi Loan vaøTrung Quốc veà"Cải thiện cấu truùc phun baèng ñieän của maùy eùp phun".
 • Thaùng 9: Ñược bằng saùng cheá của Đàaøi Loan vaø Trung Quốc veà "Thieát bị cảm bieán kẹp khuoân bằng soùng sieâu aâm cho maùy eùp phun ".
 • Thaùng 9: Nhaän được bằng saùng cheá của Đaøi Loan vaø Trung Quốc veà saùng cheá "Maùy phun thủy lực".
 • Thaùng 9: Ñược caáp bằng saùng cheá của Đaøi Loan vaø Trung Quốc veà "Hệ thống đieàu khiển tự động lực kẹp bằng trí tuệ nhaân tạo".
 • Thaùng 9: Ñược caáp bằng saùng cheá của Đaøi Loan vaøTrung Quốc cho saùng cheá "Hệ thống đieàu khiển Servo nhieàu ñöôøng daàu".
2014
 • Tháng 3: Saùng cheá thành công máy phun CLF-2800TWⅡ môùi vôùi baûng keàm roäng coù truïc khuyûu môû ra ngoaøi.
 • Tháng 11: Nhaän được bằng sáng cheá cho "Thieát bị taïo boït sieâu mòn ".
 • Tháng 11: Saùng cheá thành công máy eùp phun ba maøu CLF-180TXM, CLF-350TXM, CLF-600TXM vôùi chöùc naêng troän maøu vaø phun cuøng luùc
 • Máy ép phun taïo bọt sieâu mịn CLF-180TX-ECO đã giành được giải thưởng xuất sắc tại hoäi triển lãm quốc teá Đài Bắc veà nghiên cứu và phát triển máy cơ khí cho ngaønh nhựa vaø cao su.
 • Tháng 12: Máy CLF-350AE-PET baèng ñieän chuyeân duøng cho saûn phaåm oáng xeùt nghieäm trong y teá với "Hệ thống phun chính xác ra nhieàu hoác bằng heä thoáng điện Turn Key cho sản phẩm sạch với độ tuần hoàn cao " đã giành được giải thưởng sản phẩm xuất sắc tại Đài Loan năm 2015
2015
 • Tháng 1: Nhaän được bằng sáng cheá cho "Hệ thống bôi trơn tuaàn hoaøn kín của maùy eùp phun".
 • Tháng 4: Saùng cheá thành công máy eùp phun CLF-230AE-HB vôùi nöûa phaàn ñieän nöûa phaàn daàu
 • Tháng 9: Nhaän được bằng saùng cheá ñoäc quyeàn của Mỹ cho "Cơ caáu hỗ trợ đồng bộ điện naêng cho maùy eùp phun".
 • Tháng 11: Ñược caáp bằng sáng cheá cho "Hệ thống phun hoaøn taát vaø chuaån bò mở khuoân cuûa máy ép phun".
 • Tháng 11: Nhaän được bằng sáng cheá veà "Thieát bị tieát kiệm thời gian cho vieäc ñoùng khuoân vaø phun cuûa maùy "
 • Tháng 12: Saùng cheá thaønh công máy eùp phun ba maøu CLF-230TXM vôùi chöùc naêng troän maøu vaø phun cuøng luùc
 • Tháng 12: Saùng cheá thành công máy eùp phun CLF-2200TWⅡ vôùi baûng keàm roäng vaø truïc khuyûu môû ra ngoaøiTháng 12: Phát triển thành công máy phun ba màu hai trạm và ba màu ba trạm LF-1800TWⅡR .
 • Tháng 12: Phát triển thành công máy phun chuyên dụng cho sợi dài CLF-600TXL .
2016
 • Tháng 5: Saùng cheá thành công máy ép phun CLF-500TW môùi vôùi baûng keàm roäng coù truïc khuyûu môû ra ngoaøi.
 • Tháng 5: Saùng cheá thaønh công máy eùp phun CLF-450AE-HB vôùi nöûa phaàn điện vaø nöûa phaàn daàu.
 • Tháng 5: Nhaän được bằng saùng cheá veà "Cải thiện cấu trúc ñöôøng ray coù ñaëc tính chæ của maùy eùp phun"
 • Tháng 5: Saùng cheá thành công và đang chôø baèng caáp cho "Thieát bò phun vôùi maâm xoay nhieàu maøu ".Máy ép nhựa CLF-230TW heä thoáng tuaàn hoaøn boâi trơn vôùi nhieàu chức năng giaønh ñöôïc giải thưởng xuất sắc tại hoäi triển laõm quốc teá Đàaøi Bắc veà nghiên cứu và phát triển máy cơ khí cho ngaønh nhựa và cao su.
 • Tháng 9: Sáng chế thành công máy eùp phun CLF-1500TWⅡ vôùi baûng keàm roäng vaø truïc khuyûu môûra ngoaøi
 • Tháng 9: Saùng cheá thaønh coâng maùy eùp phun 3 màu CLF-285TWM, CLF-400TWM vôùi chöùc naêng troän maøu vaø phun cuøng luùc
 • Tháng 12: Saùng cheá thành công máy phun CLF-1100TWⅡ vôùi baûng keàm roäng vaø truïc khuyûu môû ra ngoaøi
1966
1973
1980
1983
1984
1986
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016