Máy ép phun nhựa

TX Heä sản phẩm

Máy ép phun nhựa

Thư viện hình ảnh

Vui loøng gửi thoâng tin caàn tö vaán đeán chi nhaùnh công ty ñòa phöông , hoặc sử dụng form dưới đây để liên lạc với chúng tôi

Đặc điểm sản phẩm

Lực kẹp

60~1400tấn

Lực kẹp 60-1400 tấn, độ phun coù toác cao 100mm/s.

 • Máy ép phun hệ TX có tốc độ phun cao, được thieát keá đặc biệt cho nhu cầu sản lượng cao.
 • Máy ép nhựa heä TX được thieát keá hoàn toàn mới, có tốc độ phun ép cao.
 • Tối ưu hóa phân tích chuyển động khớp khuỷu tay, cơ cheá kẹp sử dụng xi lanh kép linh hoạt với khớp khuỷu tay.
 • Taäp trung vaøo từng chi tieát vaø hoaøn thiện tính năng.
 • Coâng nghệ vaø chất lượng haøng đầu , ñaây laø chieán löôïc cuûa Coâng ty CLF khoâng ngöøng saùng tạo vaø lieân tuïc ñoåi môùi.
 • Thao taùc ñôn giaûn , söû duïng bộ đieàu khiển taân tieán nhaát vaø deã daøng vaän haønh.

Lợi ích

 • Rút ngắn độ dài của cơ caáu kẹp

  Lắp ghép chéo xi lanh thủy lực

 • Thieát keá keát nối 4-3-4-3

  Thieát keá trục khuỷu chịu lực cao

Danh muïc