Máy ép phun nhựa sieâu lớn

T-XXL Heä sản phẩm

Máy ép phun nhựa sieâu lớn

Thư viện hình ảnh

Vui loøng gửi thoâng tin caàn tö vaán đeán chi nhaùnh công ty ñòa phöông , hoặc sử dụng form dưới đây để liên lạc với chúng tôi

Đặc điểm sản phẩm

Lực kẹp

600~4000tấn

Máy ép phun thông minh CLF, dòng siêu lớn, siêu mạnh với các tính năng độc đáo

  • Thiết kế mẫu có độ cứng cao với sự hổ trợ của hệ thống máy tính: Thieát keá mẫu cấu trúc hình hộp được tối ưu hóa bằng hệ thống máy tính (CAD/CAE) và phân tích phần tử hữu hạn (FEA), ít bò bieán dạng vaø coù ñoä beàn cao.
  • Cơ cấu kẹp giữa caùc khớp nối được thieát keá kiểu mới dựa treân phaân tích veà chuyển động khớp khuỷu tay.
  • Thieát keá con taùn truïc laùp coù độ beàn vaø chịu maøi moøn cao.
  • Thieát keá trục vít coù độ cöùng cao.
  • Thiết kế trục vít có độ chịu nén cao.
  • Thieát keá cơ cheá phun xi lanh coù độ cứng cao, tốc độ phun lớn.
  • Sử dụng màn hình LCD màu với tính năng cao nhập khaåu trực tieáp từ Nhật Bản.

Lợi ích

  • Dễ thao tác

    Bộ điều khiển máy tính JD của Nhật.

Danh muïc